เงื่อนไขการรับประกัน PiOne Personal Set แบบปกติ

(Condition of 1 year Warranty)

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่ง (1) ปีของ PiOne Thailand – อุปกรณ์เสริม – สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า PiOne เท่านั้น
การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่ง (1) ปีของ PiOne Thailand เป็นการรับประกันโดยสมัครใจของผู้ผลิต โดยให้สิทธินอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ด้วยเหตุนี้ สิทธิประโยชน์จากการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ PiOne Thailand จึงเป็นการให้สิทธิเพิ่มเติม ไม่ใช่การแทนที่สิทธิตามกฎหมายผู้บริโภค และไม่ได้เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิตามกฎหมายผู้บริโภคของผู้ซื้อ ผู้บริโภคสามารถเลือกเรียกร้องสิทธิในบริการภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ PiOne Thailand หรือภายใต้สิทธิตามกฎหมายผู้บริโภคของตนก็ได้ ข้อมูลสำคัญ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ PiOne Thailand จะไม่นำไปใช้กับการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายผู้บริโภค โปรดติดต่อองค์กรผู้บริโภคในท้องที่ของคุณ

โปรดทราบ: การเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ PiOne Thailand ให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่มีตราสินค้า PiOne  ของท่านจะได้รับการรับประกันในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อปลีกผลิตภัณฑ์มาแต่แรก (“ระยะเวลารับประกัน”) ในกรณีที่การใช้งานเป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้ใช้ของ PiOne  (โปรดตรวจสอบคู่มือที่แนบมาพร้อมเครื่อง) ภายใต้การรับประกันนี้ ท่านสามารถเรียกร้องสิทธิกับ PiOne Thailand ได้แม้ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ PiOne Thailand จากบุคคลภายนอก ในกรณีมีข้อบกพร่องในระยะเวลารับประกัน PiOne Thailand มีสิทธิเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
(1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่หรือชิ้นส่วนที่เทียบเท่าของใหม่ด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ
(2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่าซึ่งสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่และ/หรือชิ้นส่วนใช้แล้วที่เทียบเท่าของใหม่ในด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนหากคุณให้ความยินยอม หรือ
(3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการหมดลงของวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หัวปล่อยแสง (cartridge), ถุงประคบเย็น (Cold Pack) และ ถุงผ้า (Pouch) และ เว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต และมีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อุบัติเหตุ การดัดแปลงแก้ไข การซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต

PiOne Thailand จะไม่รับประกัน รับรอง หรือสัญญาว่าตนสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามการรับประกันนี้ โดยไม่สูญเสียและ/หรือไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าในกรณีใด PiOne Thailand จะไม่รับผิดต่อ (ก) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่อาจถือได้ว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากการที่ PiOne Thailand ละเมิดข้อกำหนดในการรับประกันเหล่านี้ หรือ (ข) การสูญเสียที่เกิดจากความผิดของผู้ใช้ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียผลกำไรหรือสิทธิประโยชน์

ข้อจำกัดความรับผิดใดๆ ในเอกสารการรับประกันนี้จะไม่นำไปใช้กับ
(1) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่ใช้บังคับ
(2) การฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเท็จ
(3) การจงใจกระทำผิดหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(4) หรือการละเมิดหน้าที่ตามสัญญาที่สำคัญซึ่งสามารถเอาผิดได้ การเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดหน้าที่ตามสัญญาที่สำคัญหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะจำกัดอยู่เพียงความเสียหายทั่วไปที่สามารถคาดการณ์ได้เท่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาขาย
(5) จงใจนำไปใช้เพื่อการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ทั้งในเชิงธุรกิจส่วนบุคคล และนิติบุคคล

หากท่านต้องการขอรับบริการภายใต้การรับประกัน โปรดติดต่อ PiOne Thailand โดยสามารถสอบถามได้ที่ http://pione.co.th/contact/  หลักฐานการซื้อสินค้าอาจต้องใช้เพื่อพิสูจน์สิทธิของท่าน

เมื่อติดต่อกับ PiOne Thailand ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมในการโทรด้วยโดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อรับทราบรายละเอียด

PiOne Thailand จะให้การบริการภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก
(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง ท่านอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ของท่านไปยังสถานที่ของ PiOne Thailand
(2) บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ หาก PiOne Thailand ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถส่งเข้ามารับบริการโดยทางไปรษณีย์ได้ PiOne Thailand จะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ไปให้ท่าน เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์ PiOne Thailand นั้นไปยังสถานที่ของ PiOne Thailand Repair Service โดย PiOne Thailand จะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุและขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

หากข้อกำหนดใดๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกัน และไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

การรับประกันนี้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้น

เป็นเจ้าของเทคโนโลยี IPL ที่ดีที่สุดทันที

สั่งซื้อ PiOne คลิก

Block "5049" not found